na vrh

Farmaceuti.com-Veća konkurencija,više lekovaPlanovi su podržavanje generičke industrije, koja obezbeđuje kvalitetne i pristupačne lekove milionima pacijenata, čime bi se stimulisali konkurentnost i inovativnost u farmaceutskom sektoru

Piše: Jasmina Vujadinović

Na tržištu Srbije, početkom januara tekuće godine osnovano je Udruženje »Genezis« sa jasnom namerom da objedini i zastupa zajedničke interese svih svojih članova.

Ova grupacija se zalaže i za ostvarenje opštekorisnih ciljeva u proizvodnji, prometu i primeni generičkih lekova, radi poboljšanja lečenja i zdravstvene zaštite građana Srbije.

O planovima Udruženja »Genezis« Ana Popović, direktorka kaže za časopis »Doživeti 100«:

Planovi su podržavanje generičke industrije, koja obezbeđuje kvalitetne i pristupačne lekove milionima pacijenata, čime bi se stimulisali konkurentnost i inovativnost u farmaceutskom sektoru. Jedan od nezaobilaznih postulata u našem angažovanju, biće i insistiranje na uvođenju i striktnom poštovanju visokih standarda kvaliteta u svim fazama proizvodnje i distribucije lekova, kao i na apsolutnoj zaštiti prava naših pacijenata.
Takođe, značajnu pažnju posvetićemo saradnji sa svim relevantnim institucijama države i društva, koji su odgovorni za zdravlje građana Srbije i trudićemo se da argumentovano doprinesemo primeni adekvatnih mera, koje će približiti kvalitetne terapijske modalitete što većem broju pacijenata.
To se odnosi i na podršku kreiranja odgovarajućih pravnih okvira, uz zahtev da se lečenje generičkim lekovima omogući odmah nakon isteka patentne zaštite originalnih i inovativnih medikamenata.
Uvereni smo da se tako može doprineti ne samo većoj pristupačnosti lečenja, već i velikim finansijskim uštedama.

Koliko se kompanija do sada uključilo u Udruženje?

Za sada naše Udruženje ima 17 članova: Sandoz, Belupo, Richter Gedeon, Jadran-Galenski Labaratorij, Bosnalijek, Nobel Ilac, Goodwill Pharma, Berlin-Chemie, Quatalia, Teva, Beohem-3, Innotech, Farmalogist, UTI doo, B. Braun, Extractum pharma i Sephora lek.
Tri potencijalna člana su u proceduri uključenja.

Koji su kriterijumi za prijem u članstvo?

Potencijalni član mora biti inostrani generički proizvođač ili nosilac dozvole za promet proizvoda inostranog generičkog proizvođača lekova u Republici Srbiji.
Osim toga, potrebno je da imamo zajedničke vizije i misije, kao i da je saglasan sa Statutom Udruženja.
Aplikacija svakog potencijalnog člana se razmatra, a odluka o prijemu donosi se većinskim izglasavanjem na Skupštini Udruženja.

Da li ćete sarađivati sa sličnim udruženjima u okruženju?

Ideja našeg Udruženja je saradnja sa svim sličnim udruženjima u regionu, kao i priključenje EGA (Evropsko udruženje generičkih proizvođača), što je u fazi pregovora.
Takođe, otvoreni smo za saradnju sa Udruženjem inovativnih proizvođača lekova, Udruženjem domaćih proizvođača lekova i svim ostalim udruženjima, jer samo uz poštovanje konkurencije možemo doći do krajnjeg cilja – pristupačnijeg lečenja i poboljšanja zdravstvene zaštite naših sugrađana. Drugim rečima, šira paleta lekova omogućava napredak u lečenju i prevenciji bolesti,
kao što stvara i moćno tržište.

Da li planirate organizovanje nekog većeg javnog skupa u skorijoj budućnosti?

Da, naše Udruženje je veoma aktivno i takve aktivnosti su deo našeg plana.

Da li su osnivanju Udruženja prethodila neka ispitivanja i do kakvih ste saznanja došli?

Principali članova Udruženja »Genezis« nalaze u se regionu, Evropi i širom sveta i deluju preko svojih udruženja. Na osnovu njihovog dugogodišnjeg iskustva, njihovi predstavnici i nosioci dozvola za registraciju u Republici Srbiji objedinili su se i funkcionišu sa istim ciljem, a to je poboljšanje lečenja pacijenata kroz povećanje dostupnosti lekova, poboljšanje kvaliteta zdravlja
ljudi i njihove zdravstvene zaštite, a samim tim i veće uštede.

Radne grupe-bolja komunikacija sa institucijama

Svojim aktivnostima Udruženje Genezis će se truditi da doprinese unapređenju lečenja i zdravstvene zaštite građana Srbije i to uključivanjem u proces pronalaženja održivih rešenja i donošenja odluka na nacionalnom i regionalnom nivou u oblasti proizvodnje i prometa generičkih lekova.
U tom cilju, formirane su i radne grupe, jedna za saradnju sa Ministarstvom zdravlja, Ministarstvom trgovine i RFZO a druga nadležna za saradnju sa ALIMS.

Generički lekovi su posvećeni budućnosti

Vlade širom sveta se suočavaju sa starenjem stanovništva kao i povećanim troškovima lečenja, što je dodatno opterećenje na održivost sistema zdravstvene zaštite. Ekonomska isplativost korišćenja generičkih lekova uticala je da oni predstavljaju rastuću stavku u zdravstvenim budžetima
evropskih zemalja. Zato će Evropsko Udruženje Generičkih proizvođača lekova (EGA) sa svojim članovima nastaviti saradnju sa vladama zemalja EU i razvijati pristupačna rešenja.

IZVOR